سیستم های گرمایشی و موتورخانه

بر اساس طول (mm):

بر اساس حداکثر قدرت گرمایش (Kcal/hr)

بر اساس عملکرد: