بر اساس عملکرد:
بر اساس ظرفیت:
اینورتر دارد؟
بر اساس نوع منبع تغذیه:
بر اساس نوع کمپرسور: