بر اساس عملکرد:
اینورتر دارد؟
بر اساس نوع کمپرسور: